Chaap lo bhai (leet code hi sahi hai)


#1

Blockquote
int Solution::solve(vector &A) {
int n=A.size();
vector v(n);
v[n-1]=A[n-1];
for(int i=n-2; i>=0; i–){
v[i]=max(v[i+1], A[i]);
}

int sum=0;
set<int> st;
st.insert(A[0]);
for(int i=1; i<n-1; i++){
  st.insert(A[i]);
  if(A[i]>=v[i+1]) continue;
  auto it= st.find(A[i]);
  if(it==st.begin()) continue;
  it--;
  sum=max(sum, (*it + A[i] + v[i+1]));
}
return sum;

}

Blockquote

Blockquote


#2

bhai sahi bol raha hai jabse interview bit pe aaya hu dhang se ek bhi nhi ban rha solution dekhna pad raha h. kab banne lagenge ?? koi motivation dedo


#3

Leetcode kar ye chod de. Ye tab k liye chod de jab tu pro ho jaayega.