Falling Dominoes using stack in O(n) similar to next greater element for each element


#1

Code:-

public class Solution {
static class Node{
  int id;
  int l;
  int r;
  int ans=-1;
  
  Node(int id1,int l1,int r1){
    id=id1;
    l=l1;
    r=r1;
  }
  
}
public int[] solve(int[] A, int[] B) {
  
  Node nodes[]=new Node[A.length];
  for(int i=0;i<A.length;i++){
    nodes[i]=new Node(i,A[i],A[i]+B[i]);
  }
  
  
  Arrays.sort(nodes,new Comparator<Node>(){
    
    public int compare(Node n1,Node n2){
      return Integer.compare(n1.l,n2.l);
    }
  });
  
  
  int n=A.length;
  
  //Using Stack in extra space
  
  Stack<Integer> s=new Stack();
  //logic similar to next greater element of an array
  
  for(int i=0;i<n;i++){
    Node node=nodes[i];
    while(true){
      if(s.isEmpty()){
        s.push(i);
        break;
      }else if(nodes[s.peek()].r<=node.l){
        int j=s.pop();
        nodes[j].ans=i-j;
      }else{
        s.push(i);
        break;
      }
      
    }  
  }
  
  
  while(!s.isEmpty()){
    int index=s.pop();
    nodes[index].ans=n-index;
  }
  
  
  Arrays.sort(nodes,new Comparator<Node>(){
    
    public int compare(Node n1,Node n2){
      return Integer.compare(n1.id,n2.id);
    }
  });
  
  
  int ans[]=new int[n];
  
  for(int i=0;i<ans.length;i++){
    ans[i]=nodes[i].ans;
  }
  
  
  return ans;
  
  
}

}