Neatest C++ code


#1
vector<string> Solution::fizzBuzz(int A) {
    vector<string>v(A,"");
    for(int i=2;i<A;i+=3)v[i]="Fizz";
    for(int i=4;i<A;i+=5)v[i]+="Buzz";
    for(int i=0;i<A;i++)if(v[i]=="")v[i]=to_string(i+1);
    return v;
}